Inschrijving lidmaatschap + Gratis HCP-54 (GVB) cursus

Huishoudelijk reglement/  Omgangsregels en gedragscode

Twentse Golf Park is een gastvrije, gezellige golfclub met een uitdagende 9 holes par 27 baan. De Twentse gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij Twentse Golf Park, waarbij de leden zorgen voor een hartelijke en ontspannen sfeer. De slogan “Golf is voor iedereen” is niet voor niets gekozen. Iedereen die werkt, zich vrijwillig inzet, golft of aanwezig is op de club moet zich prettig, veilig en gerespecteerd kunnen voelen. Hiervoor is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de manier van omgaan met elkaar. Daarbij behoeft het geen betoog dat de Nederlandse, Europese wetgeving alsmede de algemeen aanvaarde regels van goed fatsoen onverkort gelden, zonder dat dit in de regels die gelden voor ons gedrag in de golfbaan herhaald wordt.

Deze omgangsregels zijn afspraken binnen onze club over hoe wij ons gedragen. Deze zogenoemde huisregels gelden voor iedereen en je houdt elkaar eraan. Onze leden gedragen zich respectvol, vriendelijk en beleefd. Zij onthouden zich naar elkaar en naar onze gasten van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie.

Het bestuur vindt ongewenst gedrag niet acceptabel en zal dit niet tolereren.

Wij zullen daarbij handelen volgens en in de geest van onze gedragsregels, de Nederlandse en

Europese wetgeving en algemeen aanvaarde normen en waarden.

Een gedragscode bestaat uit formele richtlijnen en staat voor wat de club verwacht van haar leden en personeel. Het doel is het goede imago van onze club te bewaken en behouden. De volgende uitgangspunten komen hierbij naar voren: integriteit, respect en loyaliteit.

Binnen Twentse Golf Park zijn omgangsregels en gedragscode geïntegreerd in één document.

Twentse Golf Park hanteert de volgende Omgangsregels en Gedragscode onder het motto:

respect en aardig voor elkaar/ verantwoordelijk voor de ander.

* Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

* Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt, erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

* Ik handel niet op een wijze die de naam van de golfsport in het algemeen en onze club in het bijzonder in diskrediet kan brengen.

* Ik leef het baanreglement na en houd me aan de spelregels. Ik speel niet vals (onsportief en onfatsoenlijk gedrag worden niet getolereerd).

* Ik gebruik geen stimulerende middelen. Ik maak geen afspraken die het resultaat van een wedstrijd kunnen beïnvloeden of vervalsen.

* Ik onthoud me van discriminerende en intimiderende opmerkingen of gedragingen. Ik maak geen onderscheid naar godsdienst, seksuele geaardheid, ras, geslacht, politieke of cułturele overtuiging.

* Ik respecteer de privacy van anderen en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen en verstrekken van gegevens.

* Deze golfbaan is ENKEL toegankelijk gedurende de openingstijden.

* Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij het personeel.

* Indien u geen lid bent, dient u De Greenfee bij aankomst af te rekenen. 

* Het betreden van de golfbaan is OP EIGEN RISICO.

* Leden, graag Tassenlabels zichtbaar aan tas. 

* Naast deze huisregels, gelden voor alle spelers en/of gasten de Golfregels en Etiquette, zoals vastgesteld door de R&A/ reglementen van de NGF. Elke golfer dient van deze regels op de hoogte te zijn en conform te handelen. 

* het is enkel toegestaan uw bal uit het water te halen met een ballenhengel met rubberen kop, zodat het folie in de vijvers niet kan beschadigen. 

* Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen of door de binnenkanten van de omheining rond de baan. 

* De rode hindernis aan de linkerzijde van hole 6 strekt zich tot het oneindige uit in zuidelijke richting. 

* De rode hindernis aan de linkerzijde van hole 9 strekt zich tot het oneindige uit in westelijke richting. 

* Vanaf hole 6 mag er niet worden afgeslagen bij passerend verkeer. 

* Repareer uw pitchmarks en leg divots terug. 

* Denk aan uw medespelers en wees attent naar elkaar. 

* Het bestuur vanTGP is gerechtigd zonder opgaaf van reden een greenfee-speler te weigeren en een abonnement of lidmaatschap eenzijdig te beëindigen, indien het bestuur dit nodig acht. 

Hartelijk dank voor uw aandacht en alvast veel golfplezier gewenst. 

Inschrijvingsformulier lidmaatschap inclusief HCP-54